Su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

LGMS logotipas

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai. 1918 m. vasario 16 d. Delfi.lt nuotrauka

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga sveikina visus kolegas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

Linkime visiems gyventi ir dirbti „Tautiškos giesmės“ dvasia!

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

LAKD atnaujino žemės sklypų planų derinimų instrukcijos aprašymą

Lietuvos automobilių kelių direkcija papildė savo viešai prienamus duomenis kelių ruožų kategorijomis, kurias žinant, pasinaudojus Kelių įstatymu galima lengvai nusistatyti nominalų kelio plotį, matuojant sklypus, besiribojančius su valstybiniais keliais. Ypač aktualu rajono kelių IV ir V kategorijų atvejais, kai juostos pločiai  atitinkamai yra 19 ir 18 m.

Informacija pasidalino UAB  "Aplinkos inžinerija" direktorius Orlandas Pupalaigis.

Įvyko visuotinis susirinkimas (konferencija) LGMS 2019

LGMS valdyba. 2019-2022 m. kadencija

2019 m. vasario 8 d. įvyko visuotinis LGMS narių susirinkimas ir konferencija.

Žilvinas Stankevičius iš VĮ "GIS-Centras" pranešė, kad 2019 m. gegužės mėn. bus parengtas naujas GKTR projektas (!), o svarbiausiu renginio pranešimu tapo Architektų rūmų pirmininkės Daivos Veličkaitės pranešimas apie tai, kaip buvo įkurti Architektų rūmai. Pagrindinės pranešimo mintys:

 • Architektų rūmai be privalomos narystės veikė ištisus 10 metų;
 • Tuo laikotarpiu juose buvo 2,5 etato, rūmų veikla merdėjo. Šiuo metu rūmuose yra 10 etatų, bendradarbiaujama su visa eile teisininkų ir t.t.;
 • Priėmus valingą sprendimą siekti savivaldos intensyvus darbas užtruko kelis metus;
 • Šiuo metu narystė rūmuose yra privaloma;
 • Nario mokesčio surinkimas siekia 98,5%;
 • Didžioji Architektų rūmų narių dalis jų veiklą vertina teigiamai. Netgi taip teigiamai, kad nariai savanoriškai susimoka dalyvio mokestį už renginį, kuriame patys negali dalyvauti;
 • Architektų rūmams priklauso apie 1400 atestuotų architektų;
 • Šiuo metu savivaldos siekia inžinieriai, esantys Aplinkos ministerijos pavaldume;
 • Architektų rūmų atstovė minėjo, kad vidiniuose Architektų rūmų pokalbiuose buvo išreikšta nuomonė, jog yra teigiama, kad ir kitose susijusiose srityse steigtųsi realiai veikianti savivalda;
 • Kuriant rūmus reikia vadovautis aukščiausiais profesiniais reikalavimais ir etinėmis nuostatomis bei būti pasirengus tam, kad juos įkūrus vyks natūralus rūmų vadovybės rinkimų ir kaitos procesas demokratiniu būdu. Būti pasiruošus etikos komisijos veiklai.
 • Yra ir nepatenkintų rūmų narių, su kuriais tenka susitikti teismuose, yra puolimo kampanijų žiniasklaidoje, tačiau rūmų narių apklausos rodo, jog dauguma jų rūmų veiklą vertina teigiamai.

Išklausę šį pranešimą, o taip pat įvertinę vėliau renginyje paskelbtą GKTR projekto naujieną bei savo šešerių metų bendravimo su valstybinėmis institucijomis patirtį, painią ir neparengtą TOPD ir SEDR tvarkų įvedimą, apžvelgusi NŽT matininkų ir geodezijos komisijos vertinimo darbą, NŽT nenorą įsileisti profesinių sąjungų atstovus į šios vertinimo komisijos posėdžius, teismų, kuriuose atsiduriame vis dažniau, praktiką, LGMS suprato, kad vienintelis kelias pasiekti padėties pagerėjimą mūsų srityje – tai siekti savivaldos sutartinėmis visų esamų profesinių sąjungų, akademinės visuomenės, geodezinių įmonių ir pavienių kolegų jėgomis.

Šiuo pareiškiame, kad LGMS savo svarbiausiu strateginiu veiklos tikslu skelbia matininkų ir geodezininkų savivaldos įkūrimą.

Visus kitus darbus iki tikros savivaldos įkūrimo laikome tarpiniais ir eikvosime jiems tik minimalius savo resursus.

Apie artimiausius žingsnius profesinę bendruomenę informuosime po pirmojo naujos LGMS valdybos susirinkimo, o tuos, kurie iš karto pritaria idėjai ir pasiryžta dalyvauti savivaldos kūrime, kviečiame stoti į LGMS sąjungą.

LGMS visuotinis narių susirinkimas 2019 (atnaujinta)

2019 m. vasario 8 d. įvyks Lietuvos geodezininkų ir matininkų visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta – salė „Tele2 Space“, esanti Lakūnų g. 24, Vilnius, Outlet Park, 2 aukštas. Salė talpina iki 100 asmenų.

Registracija į renginį sustabdyta, nes registruotas maksimalus dalyvių skaičius.

Atnaujinimas: VĮ "Registrų centras" dalyvauti renginyje atsisakė. Pakeista Aurelijaus Živatkausko pranešimu.

10.00 – 12.00 Konferencinė dalis

9.30-10.00 Dalyvių registracija  
10.00-10.10 Atidarymas, pirmininko žodis. LGMS pirmininkas Arvydas Žižiūnas
10.10-10.40 Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos perspektyvos. Vykdomos reorganizacijos tikslai. TOPD ir TIIS ateitis. Aktualus ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų persikėlimas į Kauną. Įdomu, ar ŽŪM nenori atsisakyti dalies šiandien vykdomų funkcijų? Pakviesti E. Gustas, A. Kalantaitė
10.40-11.10 Žemės sklypų ribų ir kadastro duomenų nustatymo (patikslinimo)  problemų sprendimo viražai: nuo procedūrų iki anarchijos. Aurelijus Živatkauskas. LGMS valdybos narys.
11.10-11.40 NŽT – “Matininkų veiklos kontrolė Viešojo administravimo įstatymo kontekste” Paskutiniųjų procesų metu matininkai kaltinami netinkamai rengiant dokumentus. Kodėl NŽT vengia prisiimti dalį atsakomybės išaiškėjus trūkumams?
Pakviesti: L. Čiakas, A. Bagdonas

11.40 – 12.00 Kavos pertrauka

12.00-12.30 ”TOPD sistemos taikymo praktika” Skirtingos savivaldybės skirtingai interpretuoja derinimo turinį. Kas kontroliuoja pačių savivaldybių vyr. geodezininkų darbą? Kas galėtų jiems išaiškinti skirtingai interpretuojamas sąvokas?
Pakviesti: A. Balčiūnas, Ž. Stankevičius, GIS-Centras.
12.30-12.50 Topografinių planų rengimo ir derinimo reikalavimai pagal „GKTR 2014“, objektų tarpusavio sąsajos bei topologijos tikrinimas. Dažniausi klausimai ir klaidos. Atsiradus prievolei savivaldybėms teikti duomenis pagal SEDR specifikaciją, jos pradėjo griežčiau tikrinti iš geodezininkų priimamų duomenų kokybę, kad užtikrinti jų integraciją į valstybės kaupiamą topografinių duomenų bazę. Pranešimo metu Leonardas Žilinskas papasakos ir pademonstruos, topologijos tikrinimo logiką, dėl ko dažniausia kyla klaidos bei kaip jų išvengti.
Pranešėjas Leonardas Žilinskas. LGMS valdybos narys ir UAB “Infoera”.
12.50-13.10 Architektų rūmai. Kaip buvo įgyta savivalda. Architektai – pirma bendruomenė, kuri milžiniškais žingsniais ėmėsi reguliuoti savo sritį, įkūrė savivaldą. Kaip jiems tai pavyko?
Pakviesta Architektų rūmų pirmininkė Daiva Veličkaitė.

13.10 – 14.00 Pietūs

14.00 – 17.00 LGMS narių visuotinio susirinkimo oficialioji dalis

14.00-14.10 Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas ir patvirtinimas.  
14.10-14.30 2018 metų sąjungos metinės veiklos ataskaita. LGMS pirmininkas Arvydas Žižiūnas,
LGMS pirmininko pavaduotojas Tomas Juozapavičius
14.30-14.40 2018 metų Sąjungos finansinė ataskaita. LGMS pirmininkas Arvydas Žižiūnas
14.40-14.50 Revizoriaus ataskaita. Revizorius Albinas Tamošiūnas
14.50-15.00 Narių pasisakymai.  
15.00-15.10 2018 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės tvirtinimas.  
15.10-15.40 LGMS dalyvavimas teismo procesuose.
LGMS narių gynimas NŽT vertinimo komisijoje.
Tomas Juozapavičius
LGMS pirmininko pavaduotojas
15.40-16.00 Matininkų savivalda. Poreikis ir galimybės. Arvydas Žižiūnas
LGMS pirmininkas
  Naujos sąjungos valdybos narių rinkimai.  
  Sąjungos įstatų keitimas (arba laikas galimiems papildomiems pranešimams, kiti klausimai, susirinkimo pabaiga).  

Kadangi vietų skaičius ribotas, norinčius dalyvauti ne LGMS narius prašome registruotis el. paštu info@lgms.lt.

PASTABA: oficialioji dalis nuo 14:00 val. skirta tik LGMS nariams.

Go back to top