LGMS rengs TIIIS aptarimo konferenciją

imtynininkai
Los Angeles Times nuotrauka (Matthew Stockman / Getty Images)

Atnaujinta 2021.09.15 – papildyta konferencijos programa ir klausimais ŽŪM, AM ir GIS-Centrui

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga nusprendė surengti TIIIS aptarimo konferenciją, į kurią planuojame pakviesti už TIIIS įgyvendinimą atsakingus valstybės tarnautojus, savivaldybių atstovus ir kolegas geodezininkus.

Praėjo daugiau nei mėnesis nuo TIIIS paleidimo pradžios, tačiau chaosas tęsiasi – žmonės, turintys ilgametę patirtį geodezijos srityje, skaitydami dviprasmiškai parašytus reglamentus negali suvokti elementarių dalykų – pvz. ar topografinis planas turi būti teikiamas derinimui su požemiu, ar be jo. To paties nesupranta ir patys savivaldybių derintojai bei inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos – vyksta nuolatiniai ginčai ir planų atmetinėjimai. Kai kur į viską žiūrima pro pirštus, nes, suėjus terminui, planai suderinami automatiškai, nors būna paruošti pagal senąją tvarką, kitur reikalaujama teikti planus pagal naują reglamentą, nors pačių derintojų reikalavimai neatitinka naujųjų reglamentų nuostatų. Kai kurių savivaldybių derintojai teigia, kad, dar tebegaliojant ir seniesiems reglamentams, jie patys gali rinktis, kuriais teisės aktais vadovautis.

Kolegos ir valstybės tarnautojai ar institucijų derintojai, stengdamiesi išpildyti dviprasmiškus reglamentų reikalavimus tampa panašūs į tarpusavyje besipešančių, iki tol daugiau mažiau pakenčiamai kartu keliavusių pakeleivių būrį, kurį sukiršino į juos akmenį metęs pašalietis, ramiai sau stovintis nuošalyje ir stebintis situaciją.

Tokia netvarka su naujų reglamentų ar informacinių sistemų įvedimu tęsiasi jau ne vienerius metus, todėl turime aiškiai pasakyti, kad TIIIS paleidimas yra visiškai nevykęs, pareikalauti ŽŪM prisiimti už tai atsakomybę ir skubiai spręsti susidariusią situaciją.

Konferencija įvyks rugsėjo 17 d. Reketijos dvaro sodyboje. Nuoroda navigacijai. Renginio pradžia 10:00 val.

Numatomas renginio dalyvių skaičius yra apie 100 asmenų, liko tik 20 vietų – prašome registruotis į renginį!

Norite dalyvauti pasiruošime konferencijai ir garantuoti sau dalyvio vietą? Prisijunkite prie LGMS!

Atnaujinta 2021-09-10

Su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministru Donatu Dudučiu sutarta, kad konferencijoje dalyvaus ministerijos Nekilnojamojo turto ir geodezijos skyriaus atstovai, o š.m. rugsėjo 24 d. įvyks LGMS ir Žemės ūkio viceministro susitikimas, kurio metu bus parengta renginio rezoliucija su apibendrinta problematika.

Atnaujinta 2021-09-15

Konferencijos programa

10:00 – 10:30Dalyvių registracija
10:30 – 11:00LGMS įvadinis žodis
11:00 – 11:40Aplinkos ministerijos pranešimas. Klausimai / atsakymai.
11:40 – 12:30ŽŪM, GIS-C pranešimas. Klausimai/atsakymai.
12:30 – 13:00Kavos pertrauka
13:00 – 14:00ŽŪM, GIS-C pranešimas. Klausimai/atsakymai.
14:00 – 14:15LMGS baigiamasis žodis
14:15 – 15:00Pertrauka
15:00 – 18:00LGMS narių sąskrydis

LGMS pateikti klausimai kviestiniams svečiams

Žemės ūkio ministerijai

 1. Kokios buvo pagrindinės naujų GKTR reglamentų, įsigaliojusių 2020 m. lapkričio mėn., galiojimo sustabdymo priežastys?
 2. Kodėl per sustabdyto galiojimo laikotarpį nepavyko išspręsti kilusių sunkumų, kad būtų užtikrintas sklandus sistemos paleidimas?
 3. Kodėl nebuvo numatytas joks pereinamasis laikotarpis naujai tvarkai taikyti? Vien plačiausiai naudojamos programinės įrangos GeoMap minimalus pritaikymas geodezininko darbui užėmė 2 mėn., taigi atrodo, kad pradėta nuo nulio.
 4. Kokių teisės aktų galiojimą numatyta sustabdyti baigus paskutinius derinimus TOPD sistemoje? Pvz. GKTR 2.08.01:2000, GKTR 2.11.03:2014 ir kt.? Kokia numatoma data?
 5. GKĮ 38 punktas yra suformuluotas tokiu būdu, kad reikia suprasti, jog topografinį planą sudaro tiek erdvinių duomenų rinkinys (kuris yra brėžinys DWG formatu), tiek spausdintas planas, tačiau jų turinys yra identiškas „38. Topografinis planas – dokumentas, kurį sudaro dvi dalys: gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Žemės paviršiuje, virš jo ar žemiau jo, erdvinių duomenų rinkinys, kuriame šie objektai vaizduojami grafiniais elementais ir apibūdinamos jų savybės, ir planas, kuriame šio erdvinių duomenų rinkinio objektai vaizduojami tam tikru masteliu ir sutartiniais ženklais.“, t.y. pagal šį apibrėžimą antžeminiai ir požeminiai objektai yra pateikiami abiejose dokumento dalyse.
 6. GKĮ 9 str. 2 d. 15 p. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras tvirtina: 15) inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų teikimo Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinei sistemai tvarkos aprašą. Kada bus paruoštas šis aprašas?
 7. Kokius veiksmus ŽŪM yra numačiusi žinomoms TIIIS problemoms spręsti?
 8. Kokių priemonių ŽŪM planuojaimtis prieš savivaldybių savivaliavimą ir nepagrįstus EDR atmetimus? Kokie svertai egzistuoja savivaldybėms ignoruojant ŽŪM nurodymus.
 9. Ar planuojamas TIIIS sistemos modernizavimas, atsižvelgiant į geodezininkų, savivaldybių specialistų, inžinerinių tinklų eksploatuotojų pastabas ir pasiūlymus. Koks (ar yra) finansavimas tam yrs skirtas?
 10. Kodėl “[3D-754] Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkoje nėra aprašyta derintojo sprendimo apskundimo tvarka? Siūlome papildyti aprašą.
 11. Pagal tikrinimo tvarkos aprašo 13 p. įvardintų taisyklių 12.3. (plano derintojas) pasirinktinai atlieka plano objektų kontrolę vietovėje. Koks norminis aktas reglamentuoja šiuos darbus? Kokie kvalifikaciniai reikalavimai keliami savivaldybės darbuotojui (tikrintojui)?
 12. GKTR 1:01:2020 36 p.  Klasifikatoriai, pateikti Reglamento 37 punkte, apima daugiau reikšmių, negu jų būtina topografiniam planui sudaryti. Pateiktos papildomos klasifikatorių reikšmės gali būti panaudotos, jeigu tokias reikšmes geodezininkas gali nustatyti vietovėje vizualiai. Kas priima sprendimą apie būtinybę įrašyti klasifikatorių? Ar klasifikatoriaus neįrašymas laikytinas topografinės nuotraukos klaida?
 13. Kodėl paleidžiant TIIIS nebuvo apsižiūrėta, kad savivaldybių duomenų sistemoje nėra ir kodėl grįžta prie duomenų teikimo per TOPD tik tai pastebėjus?
 14. Kas geodezininkui turi pateikti antžeminių tinklų duomenis (medžiagos, įtampa, slėgis, objekto apskaitos Nr. ir kt.?)
 15. Sąvokos teisės aktuose ir TIIIS sistemoje skiriasi. Prašome pateikti atitikmenis arba pateikti išsamų išaiškinimą. 
 16. Kur aprašyta pildo turinio topografinio plano sudėtis?
 17. Kuri GKTR dalis aprašo, kokie EDR riboja plotą?

Aplinkos ministerijai

 1. Kas yra Teritorijų planavimo ir statybos vartai? Kaip TIIIS informacija bus integruojama į šiuos procesus?
 2. Ar planuojama peržiūrėti STR_us, reglamentuojančius geodezinę veiklą statybos srityje?
 3. Inžinerinių tinklų projektavimui viešuose konkursuose yra nustatomas iki 3 mėnesių laikotarpis. Per šį laikotarpį turi būti atliktas ir suderintas topografinis planas, paruoštas ir suderintas projektas. Vadovaujantis GKĮ ir GKTR nuostatomis bei aprašais vien topografinių ir geodezinių planų rengimas ir derinimas gali užtrukti iki 2 mėnesių (paviršiaus topografinis planas –  inžinerinių tinklų topografinis planas – patikslintas/suvestinis topografinis planas). Ar nebūtų tikslinga pateikti pasiūlymus prailginti projektų rengimo terminą?
 4. Kokios tvarkos reglamentuoja dangų plano, pastato kontrolinės nuotraukos ir kitų statybinių tyrinėjimų metodiką ir geodezinę dokumentaciją ? Kaip ši informacija bus integruota į TIIIS?
 5. Kaip reglamentuojamas statybos procese geodezininko įrengtas geodezinis pagrindas. Ar normose yrs imperatyvas jį naudoti?
 6. AM ruošiamuose tvarkose numatytas reikalaujamas SŽNS tikslumas 0,1m. Tuo tarpu dažnas topografinės nuotraukos planinės padėties turinio tikslumas nesiekia nurodyto dydžio. Kadastrinių matavimų procese tikslumas pasiskirsto pagal administracinę priklausomybę t.y. riboženkliai mieste turi sutapti 0,1 m tikslumu, kaimo teritorijoje 0,3 m. Pagal senųjų reglamentų dydžius miško teritorijoje buvo taikomas 0,60 m. riboženklio planinės padėties reikalavimas. Siūlome šias normas taikyti projektavimo rezultatams.

GIS-Centrui

 1. Kiek šiai dienai TOPD sistemoje liko pradėtų derinti darbų?
 2. Kodėl savivaldybių erdvinių duomenų nebuvo TIIIS sistemoje jos paleidimo metu?
 3. Kiek laiko erdvinius duomenis numatyta išduoti per TOPD?
 4. Kodėl paleidžiant TIIIS nebuvo apsižiūrėta, kad savivaldybių duomenų sistemoje nėra ir kodėl grįžta prie duomenų teikimo per TOPD tik tai pastebėjus? Kaip šie duomenys integruojami į TPDR, Infostatybą?
 5. Kas bus su į TIIIS įkelta informacija, kuri nesusieta su identifikavimo taškais?
 6. Ar buvo bendraujama su savivaldybėmis dėl erdvinių duomenų konvertavimo į naująjį formatą? Kokie to rezultatai? 
 7. Pagal galiojančių GKTR nėra aprašytos taisyklės, kurie objektai riboja plotą. Kuo remiantis generuojamos TIIIS pastabos?
 8. Kodėl nebuvo parengti ir viešai platinami naują reglamentą atitinkantys skaitmeniniai DWG šablonai tiek geodezininkams, tiek programinės įrangos gamintojams?
 9. Ar buvo testuotas topografinių nuotraukų, inžinerinių tinklų įkėlimas į TIIIS sistemą? Gal galima įvardinti kokios savivaldybės, ITE, geodezininkai dalyvavo testavimuose ir kiek jų buvo? Koks buvo testuotojų aktyvumas?
 10. Kodėl nebuvo (nes matome, kad nebuvo ir vis dar nėra) suderintas šulinių numerių registravimas TIIIS sistemoje su archyviniais šulinių numeriais? Tai lemia didelę painiavą, nes šulinių numeriai yra dubliuojami. Kodėl TIIIS sistema priima nerezervuotus šulinių numerius?
 11. Kodėl atnaujinus brėžinį ištrinama atmetimų istorija? Tokiu būdu negalima matyti, kokias pastabas ir kiek kartų teikė plano tikrintojas.
 12. Kodėl nėra galimybės pateikti pastabos plano tikrintojui. Kaip sistemoje numatytas tikrinimo pastabos ginčijimas? Esant neaiškumams reikia už sistemos ribų ieškoti specialisto asmeninių kontaktų, teirautis paštu ir telefonu.
 13. Kodėl TIIIS sistemoje nėra galimybės atsisiųsti derinamo TIO_EDR  *.shp formatu?
 14. TIIIS studijos metu buvo iškelta mintis parengti neatlygintiną atviro kodo CAD PĮ, kuri tikrintų TIO_EDR turinį. Kodėl ši PĮ neparuošta ir neplatinama tarp geodezininkų ir savivaldybių?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Go back to top