LGMS visuotinis narių susirinkimas 2019

tele2 space

Šių metų vasario 8 d. įvyks Lietuvos geodezininkų ir matininkų visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta – salė „Tele2 Space“, esanti Lakūnų g. 24, Vilnius, Outlet Park, 2 aukštas. Salė talpina iki 100 asmenų.

Susirinkimo laikas – nuo 9.00 arba nuo 10.00 val., bus patikslinta.

Susirinkimo konferencinės dalies pranešimai:

Pranešimų temos bus tikslinamos.

Visuotinio LGMS narių susirinkimo oficialioji dalis

Valdybos narių veiklos ataskaitos, revizoriaus ataskaita, naujos valdybos ir pirmininko rinkimai, įstatų keitimas.

Kadangi vietų skaičius ribotas, norinčius dalyvauti ne LGMS narius prašome registruotis el. paštu info@lgms.lt.

Sveikiname su šv. Kalėdomis!

„Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga“ sveikina visus kolegas su šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais!

Linkime ramybės ir sutarimo šeimoje bei sėkmės profesinėje veikloje!

BETHLEHEM

Ateina pranašas per Sadukėjos girią,
o kelias ilgas ir gilyn vis eis –
o džiaukis tu, Siono dukterie, 
užmiršus žemės myrį,
ir veidą puošk, paleidusi kasas,
ir stuomenį juodais plaukais.

Žvaigždžių maldoj nuaidi amžių maldos,
ir ima gaust, ir ima gaust varpai!..
miegokit, erodai, miegokit, 
skurdžios mirties valandos,
miegokit, minios ir šalti kapai…

Už jūsų miego mūsų dienos budi,
miegos naktis, miegos mirtis, 
o jos ten vaikščios ir budės,
kaip juodos mintys dūmuos mesaksudi
klajodamos, ieškodamos 
šventosios Bethlehem žvaigždės.

Praskris į vakarus pilkieji metų paukščiai,
nupjautas šienas vys, gėlė pas vieškelį nuvys,
banda ėdraus pakalnėje, 
bus nuganytos aukštumos,
į marių dugną pasiners žuvis…

Ir taip prijos prie Miesto du pavargę pakeleiviai,
o vakaras, o vakaras, o kur sustot –
kur josit jūs, kur veda jus anos gatvelės kreivos,
tu, Meilės motina, 
ir tu, Jaunystės sužadėtini skaistus?

Gyventojai negirdi jūsų eigasčio to stebuklingo,
ir kiemsargiai ir prievaizdos 
į vidų neįleis tuojau –
gal ciesorius, gal kaifas kur 
po prasto vyno neužminga,
o artinas jau evangelija, o jau – – –

Bernardas Brazdžionis
1934. 12. 16.

Matininkai saugos dokumentus pagal archyvų įstatymą

2018-11-29 buvo pakartotinai pateiktas derinimui „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas„. Projektui pastabas galima teikti iki 2018.12.12.

Tvarkos aprašo projekte skaitome:
„41. Matininkas, parengęs ir per NTR posistemę „GeoMatininkas“ pateikęs el. bylą
teritoriniam padaliniui ir (ar) kadastro tvarkytojui, turimus popierinius šios el. bylos dokumentus
privalo saugoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

Priminsime trumpą šio punkto atsiradimo priešistorę:

Suprantama, jog tinkamai kaupiant dokumentus pagal archyvų įstatymą tiek laiko, tiek materialinės sąnaudos neišvengiamai didės.

Visi topografiniai planai su ESO bus derinami per TOPD sistemą

2018.11.13 LGMS gavo raštą iš LR Žemės ūkio ministerijos, kuriuo esame informuojami:

DĖL TOPOGRAFINIŲ PLANŲ DERINIMO ELEKTRONINIU BŪDU
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-754
(toliau – Įsakymas) 1 2.2 papunktyje nustatyta, kad Lietuvos erdvinės informacijos portalo
Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau –
TOPD paslauga) savivaldybės ir inžinerinius tinklus ir inžinerinę infrastruktūrą valdančios
institucijos ir įmonės, išskyrus šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytas, pradeda naudoti ne vėliau
kaip 2019 m. sausio 1 d.
Informuojame, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) techniškai pasirengė
naudoti TOPD paslaugą ir nuo š. m. lapkričio 15 d. visoje Lietuvos teritorijoje topografinius planus
derins elektroniniu būdu naudodama TOPD paslaugą, tai yra planų nereikės teikti atitinkamam ESO
padaliniui. 
Kadangi šiuo metu TOPD paslaugos dar nenaudoja didesnė dalis savivaldybių, TOPD
paslaugoje sukurtos laikinos priemonės planams elektroniniu būdu derinti su ESO (iki visų savivaldybių
prisijungimo prie TOPD paslaugos teikimo): geodezininko pateiktam derinti topografiniam planui
TOPD paslaugos automatizuotomis priemonėmis bus suteikiamas plano registracijos numeris, ESO
atsakingam asmeniui įvertinus planą arba pagal ESO pastabas (jei jų buvo) patikslintą planą ir nesant
pastabų, planui bus suteikiamas ESO suderinto plano unikalus numeris, kuris sudaromas Įsakymu
patvirtinto Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo 16 punkte nustatyta
tvarka vietoj savivaldybės identifikavimo kodo rašant  raides ESO (pvz., ESO:17:196). 
Pažymime, kad naudodami TOPD paslaugą geodezininkai ir savivaldybių darbuotojai galės
patikrinti ESO suderinimą – bus pasiekiami ESO suderintų planų unikalūs numeriai.

Viceministras Evaldas Gustas

Go back to top