Apie įvykusį seminarą

Šių metų balandžio 12 dieną VĮ „Registrų centras“ organizavo seminarą programinės įrangos „Geomatininkas“ naudojimo klausimais. Seminaro metu įmonės darbuotojai supažindino dalyvavusius su programinės įrangos naujovėmis, patobulinimais, buvo apsikeista nuomonėmis dėl įvairių funkcijų naudos bei reikalingumo.

Seminare dalyvavo Lietuvos matininkus bei geodezininkus vienijančios profesinės organizacijos, tame tarpe ir Lietuvos geodezininkų ir matininkų asociacija. Seminaro įžanginį žodį tarė VĮ „Registrų centras“ direktoriaus pavaduotojas K. Maksvytis. Taip pat dalyvavo Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojas A. Bagdonas, šios tarnybos atsakingi darbuotojai. Galima konstatuoti, kad atsižvelgiant į šių asmenų užimamas pareigas bei reikšmę priimant sprendimus dėl matininkų ir geodezininkų veiklos, kažko naujo, kas iš esmės pagerintų matininkų bei geodezininkų veiklos sąlygas, išsakyta nebuvo. Apibendrinant konferencijos metu vykusias diskusijas, galima teigti, kad kaip ir seniau trūksta susikalbėjimo tarp valstybės institucijų, kurių priimti sprendimai tiesiogiai įtakoja matininkų ir geodezininkų veiklą. Kaip pavyzdį, būtų galima paminėti, kad Nacionalinei žemės tarnybai turint vienokią nuomonę tam tikru klausimu, o Žemės ūkio ministerijai – kitokią, nėra tarpusavio susikalbėjimo, kas leistų priimti bendrą nuomonę ar sprendimą kuruojamoje srityje. Matininkų bendruomenės atstovams išreiškus poreikį organizuoti apskrito stalo diskusijas, kur būtų galima išdiskutuoti rūpimus klausimus bei priimti sprendimus bendru sutarimu, Nacionalinės žemės tanybos direktoriaus pavaduotojas išreiškė apgailestavimą, kad Tarnyba yra labai užimta, ir, kad galimybė surengti diskusijas yra menka. .. Nežiūrint to, matininkų bendruomenė vis dar tikisi iš valdžios institucijų didesnio dėmesio bei dialogo.

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

Kristaus prisikėlimas. Tintoretas.

Kristaus prisikėlimas. Tintoretas, 1565 m.

 

Su kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Sveikiname visą profesinę bendruomenę su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai. 1918 m. vasario 16 d. Delfi.lt nuotrauka

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga sveikina visus kolegas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

Linkime visiems gyventi ir dirbti „Tautiškos giesmės“ dvasia!

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Go back to top