Įstatai

I. BENDROJI DALIS

 1. Asociacija „Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga“ (toliau tekste – „Sąjunga“) yra savanoriška, ne pelno organizacija, profesiniu ir bendros veiklos pagrindu jungianti fizinius ir juridinius asmenis, pritariančius Sąjungos veiklos tikslams ir pripažįstančius jos įstatus.
 2. Sąjungos pavadinimas Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga.
 3. Sąjungos teisinė forma yra asociacija.
 4. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Sąjunga už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus. Sąjungos nariai neatsako už Sąjungos įsipareigojimus kitu savo turtu, išskyrus turtą, investuotą į Sąjungą.
 5. Sąjunga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. Sąjunga turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti. Sąjungos veiklos ribojimus nustato įstatymai. Sąjunga turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.
 6. Sąjunga taip pat gali steigti struktūrinius padalinius Lietuvos Respublikos teritorijoje, apibrėžti jų statusą ir veiklą; steigti kitus juridinius asmenis ar būti kitų juridinių asmenų dalyve.
 7. Sąjunga turi teisę steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba; nustatyta tvarka ir sąlygomis skolinti ir skolintis pinigų.
 8. Sąjunga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.

II. SĄJUNGOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS

 1. Pagrindiniai Sąjungos veiklos tikslai – telkti Sąjungos narius bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti Lietuvos geodezininkų ir matininkų bei jų įmonių bendradarbiavimą bei savitarpio paramą.
 2. Kiti Sąjungos veiklos tikslai:
  10.1. koordinuoti ir savikontroliuoti profesinę Lietuvos geodezininkų ir matininkų veiklą;
  10.2. teikti pasiūlymus dėl geodezininko ir matininko profesijos specialistų ruošimo;
  10.3. kaupti ir teikti mokslinę ir metodinę informaciją geodezininko ir matininko veiklos klausimais;
  10.4. organizuoti informacinės, metodinės, apžvalginės ir kitos literatūros leidybą;
  10.5. atstovauti ir ginti Lietuvos geodezininkų ir matininkų bei jų įmonių interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse ir privačiose įstaigose bei visuomeninėse organizacijose.
 1. Sąjunga, siekdama šių veiklos tikslų, turi tokius uždavinius:
  11.1. rinkti, kaupti, teikti Lietuvos geodezininkams ir matininkams informaciją bei metodinę pagalbą; konsultuoti Lietuvos geodezininkų ir matininkų įmones;
  11.2. analizuoti kitų šalių geodezininkų ir matininkų profesinės veiklos patirtį, panaudojant ją Lietuvos geodezininkų ir matininkų profesinėje veikloje;
  11.3. organizuoti ir remti Lietuvos geodezininkų, matininkų, asmenų, rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus, kvalifikacijos kėlimą ir profesinį ruošimą;
  11.4. propaguoti ir stiprinti geodezininkų ir matininkų vaidmenį visuomenėje; dalyvauti realizuojant švietimo programas;
  11.5. leisti Lietuvos geodezininkų ir matininkų informacinį leidinį;
  11.6. dalyvauti sprendžiant ginčus tarp geodezininkų ir matininkų bei jų įmonių, taip pat tarp geodezininkų ir matininkų įmonių ir kitų įstaigų;
  11.7. bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis norminių teisės aktų, susijusių su profesine geodezininkų ir matininkų veikla, rengimo srityje;
  11.8. vystyti tarptautinius geodezininkų ir matininkų ryšius, dalyvauti tarptautinių profesinių organizacijų veikloje;
  11.9. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Sąjungos tikslus ir uždavinius.
 1. Siekdama savo tikslų pasirinktose srityse, Sąjunga vykdys šių rūšių veiklą:
  Profesinių organizacijų veikla (visuomeninių organizacijų veikla);
  Knygų leidyba;
  Laikraščių leidyba;
  Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
  Garso įrašų leidyba;
  Kita leidyba;
  Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba;
  Techninės įrangos naudojimo konsultacijos;
  Programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas;
  Duomenų apdorojimas;
  Veikla, susijusi su duomenų bazėmis;
  Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla gamtos moksluose ir inžinerijoje;
  Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas;
  Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
  Konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
  Architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
  Techninis tikrinimas ir analizė;
  Reklama;
  Kita, niekur nepriskirta, verslo veikla;
  Fotografavimo veikla;
  Sekretoriavimo ir vertimo veikla;
  Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla (mugių, parodų, konferencijų rengėjų ir kt. veikla);
  Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas (kvalifikacijos tobulinimas, papildomas mokymas);
  Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla.

III. SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Sąjungą sudaro jos nariai.
 2. Sąjungos nariai gali būti tikrieji nariai, asocijuotieji nariai ir garbės nariai:
  14.1. tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, vykdantys geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo darbus arba užsiimantys veikla, susijusia su šiais darbais, pripažįstantys Sąjungos įstatus bei dalyvaujantys Sąjungos veikloje;
  14.2. asocijuotaisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės, vykdančios žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, geodezijos, kadastrinių matavimų veiklą, ir turinčios privataus juridinio asmens statusą;
  14.3. garbės nariais gali būti fiziniai asmenys, nusipelnę geodezijai ir matininkystei.
 3. Sąjungos nariai turi teisę:
  15.1. naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis;
  15.2. gauti informaciją apie Sąjungos veiklą, susipažinti su Sąjungos dokumentais;
  15.3. naudotis Sąjungos nario vardu veikiant bet kurioje iš 14.1. – 14.2. punktuose išvardintų veiklos sričių;
  15.4. naudotis Sąjungos sukaupta informacija, gauti mokslinę ir metodinę informaciją profesiniais klausimais, jei tokia disponuoja Sąjunga, bei Sąjungos informacinį leidinį;
  15.5. siūlyti diegti savo programas bei projektus, atitinkančius Sąjungos veiklos tikslus ir uždavinius;
  15.6. Sąjungos leidiniuose skelbti informaciją apie profesinę veiklą;
  15.7. dalyvauti vykdant Sąjungos programas ir projektus;
  15.8. reikalauti Sąjungos finansinės ir ekonominės veiklos patikrinimo;
  15.9. inicijuoti Sąjungos nario pašalinimo, narystės sustabdymo ar atnaujinimo procedūrą;
  15.10. dalyvauti Sąjungos visuotiniuose narių susirinkimuose ir Sąjungos valdybos posėdžiuose, teikti paklausimus bei pasiūlymus dėl Sąjungos veiklos Sąjungos valdybai bei visuotiniam narių susirinkimui ir gauti atsakymus;
  15.11. balsuoti Sąjungos visuotiniuose narių susirinkimuose;
  15.12. jungtis į Sąjungos sekcijas (bendruomenes, klubus) pagal bendrus narių interesus;
  15.13. tikrieji ir asocijuotieji Sąjungos nariai, be aukščiau išvardintų, turi teisę rinkti ir būti renkamais į Sąjungos valdymo organus.
 4. Sąjungos tikrieji ir asocijuotieji nariai, garbės nariai privalo:
  16.1. laikytis Sąjungos įstatų;
  16.2. vykdyti Sąjungos visuotinio narių susirinkimo patvirtintą veiklos programą, visuotinio narių susirinkimo bei valdybos nutarimus;
  16.3. laikytis priimtų profesinės etikos normų;
  16.4. neplatinti konfidencialios Sąjungos informacijos;
  16.5. teikti Sąjungai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną Sąjungos tikslams įgyvendinti;
  16.6. tobulinti profesinę kvalifikaciją;
  16.7. sumokėti Sąjungos nustatytą nario mokestį iki gruodžio 10 d. už ateinančius metus.
 5. Sąjungos garbės nariai turi teisę:
  17.1. dalyvauti Sąjungos veikloje ir gauti informaciją Sąjungos veiklos klausimais;
  17.2. dalyvauti ir balsuoti Sąjungos visuotiniuose narių susirinkimuose, teikti paklausimus bei pasiūlymus dėl asociacijos veiklos Sąjungos valdybai bei visuotiniam narių susirinkimui ir gauti atsakymus;
  17.3. dalyvauti vykdant Sąjungos programas ir projektus;
  17.4. nemokamai gauti Sąjungos informacinį leidinį.

 

IV. SĄJUNGOS NARIŲ PRIĖMIMAS IR IŠSTOJIMAS

 1. Nauji nariai į Sąjungą priimami Sąjungos valdybos sprendimu.
 2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys tapti Sąjungos tikraisiais nariais, asocijuotaisiais nariais, pateikia prašymą ir gyvenimo (juridiniai asmenys – veiklos) aprašymą Sąjungos valdybai. Valdyba apsvarsto gautus prašymus ir po artimiausio valdybos posėdžio praneša savo sprendimą. Asmuo tampa Sąjungos tikruoju nariu, asocijuotuoju nariu, jeigu dėl to neprieštarauja ne mažiau kaip 2/3 Sąjungos valdybos narių.
 3. Garbės narius valdybos teikimu priima Sąjungos visuotinis narių susirinkimas.
 4. Sąjungos narių sąrašą tvarko valdyba. Su Sąjungos narių sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Sąjungos narys valdybos posėdžio metu, taip pat kitais valdybos nustatytais būdais.
 5. Nariai turi teisę savo noru išstoti iš Sąjungos, o Sąjunga turi teisę pašalinti narius. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Sąjungos nuosavybėn perduotos (investuotos) lėšos ir turtas negrąžinami.
 6. Narystė nutraukiama Sąjungos valdybos sprendimu: nariui prašant, nesumokėjus nario mokesčio po narystės sustabdymo, fiziniam nariui mirus, juridinį asmenį išregistravus iš Juridinių asmenų registro.
 7. Narystė Sąjungos valdybos sprendimu gali būti sustabdoma laiku nesumokėjus nario mokesčio. Narystė gali būti atnaujinama, jeigu nario mokestis sumokamas iki einamųjų metų gruodžio 10 d. To nepadarius, narystė yra nutraukiama valdybos sprendimu.
 8. Narystės nutraukimo procedūros:
  25.1. savanoriškas išstojimas realizuojamas pateikus Sąjungos valdybai prašymą dėl išstojimo. Sprendimus dėl nario išstojimo iš Sąjungos priimamas artimiausio valdybos posėdžio metu. Apie nario savanorišką išstojimą iš Sąjungos informuojami kiti jos nariai.
  25.2. narys gali būti pašalintas iš Sąjungos už Lietuvos Respublikos įstatymų arba Sąjungos įstatų pažeidimus. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima valdyba 2/3 posėdyje dalyvavusių valdybos narių balsų dauguma. Spręsdama klausimą dėl nario pašalinimo valdyba privalo jį kviesti į savo posėdį. Nariui be pateisinamos priežasties neatvykus į posėdį, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant. Pašalintas narys turi teisę paduoti apeliaciją Sąjungos visuotiniam narių susirinkimui, kuris priima galutinį sprendimą.

V. SĄJUNGOS ORGANAI

 1. Aukščiausiasis Sąjungos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Sąjungos valdymo organai yra valdyba ir vienasmenis valdymo organas – pirmininkas, kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas.

VI. SĄJUNGOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Sąjungos organas.
 2. Visuotinis narių susirinkimas:
  28.1. priima Sąjungos įstatus ir daro jų pakeitimus bei papildymus; nustato Sąjungos veiklos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
  28.2. renka Sąjungos valdybos narius ir juos atšaukia;
  28.3. tvirtina Sąjungos valdybos pateiktas programas ir jų finansavimą; svarsto ir tvirtina Sąjungos metinės veiklos ir finansines ataskaitas;
  28.4. nustato bei keičia Sąjungos narių įnašų ir mokesčių dydį;
  28.5. steigia Sąjungai priklausančias įmones;
  28.6. renka revizorių ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui;
  28.7. tvirtina garbės narių priėmimą, sprendžia narystės nutraukimo klausimus;
  28.8. priima sprendimus dėl atlyginimo Sąjungos nariui už jo veiklą valdymo organuose;
  28.9. reorganizuoja ar nutraukia Sąjungos veiklą.
 3. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 balso teisę turinčių Sąjungos narių, valdybos nutarimu ar revizoriaus, taip pat pirmininko, reikalavimu.
 4. Balsavimo teisę Sąjungos visuotiniame narių susirinkime turi tikrieji nariai, garbės nariai ir asocijuotieji nariai, atstovaujami įmonės vadovo arba įstaigos vadovo raštu įgalioto asmens.
 5. Sąjungos visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 balso teisę turinčių narių. Sąjungos visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami balsų dauguma. Sąjungos įstatai keičiami bei papildomi, kai už tai balsuoja 1/2 balso teisę turinčių Sąjungos narių. Sąjungos veikla nutraukiama, kai už tai balsuoja 2/3 balso teisę turinčių Sąjungos narių.
 6. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
 7. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą pirmininkas ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui elektroninėmis priemonėmis arba registruoti paštu.

VII. SĄJUNGOS VALDYBA

 1. Sąjungos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja valdyba.
 2. Sąjungos valdybą sudaro devyni valdybos nariai. Aštuonis valdybos narius renka visuotinis narių susirinkimas ir šie valdybos nariai gali būti tik tikrieji nariai. Devintą valdybos narį iš tikrųjų narių renka asocijuotieji nariai. Sąjungos valdyba renkama trejiems metams.
 3. Sąjungos valdyba:
  36.1. iš savo narių renka Sąjungos pirmininką trejiems metams, ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
  36.2. organizuoja Sąjungos veiklą ir visuotinio narių susirinkimo priimtų programų įgyvendinimą; registruoja Sąjungos sekcijas (bendruomenes, klubus), koordinuoja jų darbą;
  36.3. sušaukia Sąjungos visuotinį narių susirinkimą;
  36.4. teikia Sąjungos visuotiniam narių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti metinės veiklos bei finansines ataskaitas ir planus;
  36.5. teikia Sąjungos visuotiniam narių susirinkimui Sąjungos įstatų pakeitimus bei papildymus;
  36.6. teikia Sąjungos visuotiniam narių susirinkimui revizoriaus kandidatūrą;
  36.7. iš savo tarpo renka valdybos pirmininko pavaduotoją ir iždininką;
  36.8. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
  36.9. nustato valdybos darbo reglamentą;
 4. Valdyba posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį.
 5. Valdybos posėdžiai yra teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip penki valdybos nariai. Valdybos sprendimai priimami valdybos narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Sąjungos pirmininko balsas.
 6. Pirmininką ir valdybos narius balso teisę turinčių Sąjungos narių balsų dauguma visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nepasibaigus kadencijai. Pirmininkas ir nariai gali atsistatydinti, padavę pareiškimą valdybai. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa valdyba, visuotinis narių susirinkimas išrenka naują valdybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina Sąjungos pirmininkas ar atskiri nariai, naujai išrenkamas tik pirmininkas ir trūkstamas valdybos narių skaičius.

VIII. SĄJUNGOS PIRMININKAS

 1. Sąjungos pirmininką renka ir atšaukia iš pareigų valdyba, privalomai dalyvaujant visiems valdybos nariams. Pirmininkas veikia Sąjungos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, sudaro sandorius Sąjungos vardu ir atstovauja Sąjungą teisme.
 2. Be to, pirmininkas:
  41.1. priima į darbą ir atleidžia iš jo Sąjungos valdybos patvirtintus Sąjungos veiklai reikalingus darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, vykdo kasdienę veiklą;
  41.2. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Sąjungos veiklos ataskaitą;
  41.3. organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
  41.4. valdybos nustatyta tvarka skelbia viešą informaciją;
  41.5. teikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;
  41.6. teikia pranešimus Sąjungos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Sąjungos veiklai;
  41.7. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą.
  41.8. Pirmininkui nesant ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, vadovo funkcijas vykdo valdybos pirmininko pavaduotojas arba kitas jo įgaliotas valdybos narys.

IX. SĄJUNGOS TURTAS IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

 1. Sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Sąjungai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
 2. Sąjungos pajamų šaltiniai:
  43.1. narių stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;
  43.2. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų, užsienio šalių ir Europos Sąjungos fondų tikslinės lėšos, skirtos Sąjungos konkrečių programų įgyvendinimui;
  43.3. fizinių asmenų, labdaros organizacijų bei labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;
  43.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
  43.5. Sąjungos įsteigtų įmonių pelnas;
  43.6. pajamos už leidinius ir paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos;
  43.7. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Sąjungos lėšas.
 3. Sąjungos lėšos ir turtas turi būti naudojami tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Lėšų ir pajamų panaudojimo kontrolei gali būti samdomas auditas.

X. FINANSINĖ SĄJUNGOS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Sąjunga periodiškai tikrina finansinę veiklą.
 2. Finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius, kurį Sąjungos valdybos teikimu renka Sąjungos visuotinis narių susirinkimas.
 3. Revizorius:
  47.1. tikrina Sąjungos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
  47.2. visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlieka Sąjungos finansinius buhalterinius patikrinimus;
  47.3. artimiausiame visuotiniame narių susirinkime ar valdybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
  47.4. visuotiniame narių susirinkime pateikia Sąjungos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
 4. Sąjungos valdyba pateikia revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
 5. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už blogą Sąjungos veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų nuslėpimą.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Sąjungos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija skelbiama internetiniame puslapyje lgms.lt, taip pat išsiunčiama nariams elektroninėmis priemonėmis.
 2. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Sąjungos buveinėje arba valdybos posėdžio metu.
 3. Nario nurodytos buveinės (gyvenamosios vietos) adresu registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis išsiųstas pranešimas pripažįstamas įteiktu po penkių darbo dienų po laiško išsiuntimo arba praėjus dviems dienoms po pranešimo išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis.
 4. Sąjungos filialai ar atstovybės steigiamos bei jų veiklos nutraukiamos įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Sąjungos veiklos laikotarpis neterminuotas.
 6. Sąjungos veikla gali būti reorganizuojama ar nutraukiama Sąjungos visuotinio narių susirinkimo nutarimu bei Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo pagrindu ir tvarka.
 7. Turtas, likęs patenkinus visų likviduojamos Sąjungos kreditorių reikalavimus, sunaudojamas Sąjungos visuotinio narių susirinkimo nutarimu ir Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatų pasirašymo data: 2013 m. sausio 5 d.

Kviečiame visus prisijungti prie sąjungos veiklos ir pateikti kandidato į LGMS narius anketą.

Scroll to Top