Skelbiami LGMS klausimai 2023.03.31 konferencijai

Registruokitės dalyvavimui renginyje!

2023.03.17
Vilnius

2023 metais LR Aplinkos ministerija iš Žemės ūkio ministerijos perėmė žemės tvarkymo funkcijas ir nuo šiol formuoja valstybės politiką žemės valdymo ir naudojimo klausimais.

Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga, reaguodama į pertvarkos aktualijas, 2023 m. kovo mėn. 31 d. organizuoja nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos sritims aktualių klausimų aptarimo konferenciją. Į konferenciją pakviesti LR Aplinkos ministerijos atstovai, atsakingi už nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos politikos formavimo klausimus, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos, VĮ Registrų centro, Notarų rūmų atstovai.

Žinome, kad planuojami pasikeitimai ir reorganizavimai, teikiami nauji įstatymų projektai, tačiau esame susirūpinę tuo, kaip bus sprendžiami įsisenėję NT kadastrinių matavimų klausimai nepaisant institucijų reorganizacijos ar jų pavaldumo. Iš valstybinių institucijų atstovų tikimės išgirsti apie srities pertvarkos planus, atsakomybių pasiskirstymą, institucijų reorganizavimą ir konkrečių klausimų, kuriuos išdėstome žemiau, sprendimų galimybes.

Kadangi žemiau išvardintos problemos ir klausimai susiję su žemės sklypų formavimu ir pertvarkymu, kadastro duomenų nustatymu ir bylų parengimu bei patikra, tikimės atsakymų iš sritį kuruojančių institucijų, LR Aplinkos ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos atsakingų specialistų, bei konkrečių pasiūlymų, taip pat komentarų iš VĮ „Registrų centro“, kurių atsakomybės šiais klausimais dažnai persidengia.

Servitutai

 1. Servitutai nustatomi naudojant netikslias preliminarių matavimų ribas, paimtas iš VĮ Registrų centro grafinės duomenų bazės. Todėl atlikus sklypo kadastrinius matavimus servituto koordinatės ne tik nesutampa su sklypo koordinatėmis, bet būna ir už sklypo ribų. Matininkas neturi teisės keisti servituto ribų ir turinio (ploto), todėl negali užbaigti kadastro bylos tol, kol nebus pakeistas servituto nustatymo dokumentas.
  Koreguoti teisės aktus taip, kad nustatyti naujus koordinuotus servitutus būtų galima tik sklypuose, kuriems atlikti kadastriniai matavimai LKS-94 koordinačių sistemoje. Reikia numatyti tvarką kaip tikslinti esamus neteisingai nustatytus servitutus, tikslinant koordinates, plotus ir kaip tikslinama servituto sutartis.

 2. NT registro duomenų banko išrašuose pasitaiko nurodytas žemės sklypo kelio servitutas, nustatytas apskrities viršininko įsakymu. Šiame išraše ne visada būna nurodytas šio servituto plotas, o jo buvimo vieta nenurodyta teritorijų planavimo dokumentuose.
  Prašome NŽT parengti išaiškinimą kaip elgtis su tokiu servitutu, kaip ir kokioje vietoje jį atvaizduoti, kai nebūna nurodyta nei servituto buvimo vieta, nei konfigūracija, bei patalpinti jį NŽT svetainėje.

 3. Dažnai pasitaiko, kad servitutų plotas nurodytas, bet po tikslių sklypo matavimų nustatoma, kad servituto plotas gaunasi didesnis arba mažesnis. NŽT anksčiau tikslino apskrities viršininko sprendimais nustatytų servitutų plotus, tačiau dabar surašo neigiamus žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo aktus remdamiesi CK straipsniais, kad servitutas gali būti arba nustatytas arba panaikintas (tikslinimo procedūros nėra aprašytos).
  Prašome NŽT parengti išaiškinimą ir jį patalpinti NŽT svetainėje.

 4. Servitutų, sudarytų notarų, padėtis nėra matoma informacinėse sistemose. Tas pats pasakytina ir apie servitutus, nustatytus administraciniu aktu. Tai apsunkina ir prailgina tiek žemės sklypo kadastrinių matavimų tiek projektavimo darbus.
  Po notarinio veiksmo servitutas turėtų būti įbraižytas į VĮ Registrų centras grafinėje duomenų bazę ir viešai prieinamas matininkams. Tai ypatingai svarbu bandant sutapdinti gretimų sklypų servitutus. Siūlome, kad RC kadastro žemėlapyje atsirastų naujas (nauji) servitutų sluoksniai.

 5. NŽT reikalauja, kad servitutiniai keliai, esantys miško žemėje, būtų priskirti prie kelio naudmenos, tačiau tokiu atveju RC neregistruoja duomenų pakeitimo, motyvuodamas tuo, kad keliai, esantys miške, turi būti priskirti prie miško žemės. Tas pats sakytina ir apie melioracijos griovius, kurie miško kadastre patenka į miško žemę.
  Servitutiniai keliai, nustatyti teritorijų planavimo dokumentuose ir kadastrinių matavimų bylose,, esantys miško žemės sklype turėtų būti priskirti prie kelių naudmenos, o ne prie miškų. Siūlome keisti Miškų įstatymą.

Keliai

 1. Atliekant kadastrinius matavimus šalia valstybinės reikšmės kelių, NŽT reikalauja derinti LAKD kelio juostą, nors keliui jau yra atlikti kadastriniai matavimai LKS-94 koordinačių sistemoje.
  Laikome, kad tai yra perteklinis reikalavimas, todėl siūlome NŽT jo atsisakyti.

 2. Atliekant vietinės reikšmės kelių inžinerinių statinių ir kelio juostų kadastrinius matavimus nesilaikoma žemėtvarkos projekte ar kitame planavimo dokumente nurodytų kelių pločių. Šie pločiai padidinami gretimų žemės sklypų plotų sąskaita nusavinant privačią savininkų žemę.
  NŽT privalo kontroliuoti, kad kadastriniai matavimai būtų vykdomi atsižvelgiant į žemėtvarkos projektų ar kitų planavimo dokumentų sprendinius.

 3. Pasitaiko, kad lauko kelių kadastriniai matavimai atliekami ne pagal žemėtvarkos projektą ar kitus teritorijų planavimo dokumentus, o pagal išvažinėtas vėžes.
  Prašome NŽT parengti išaiškinimą, kad taip daryti negalima ir jį patalpinti NŽT svetainėje.

 4. Neretai pasitaiko atvejų, kai prie žemės sklypų nėra privažiavimų, arba jie panaikinti rekonstruojant valstybinės reikšmės (magistralinius ir krašto) kelius. Tokių žemės sklypų neleidžiama pertvarkyti, dėl privažiavimo nebuvimo. Tokių sklypų yra tūkstančiai.
  Pagal šiuo metu pateikto derinimui Žemės įstatymo projekto 6 str. 10 dalį numatoma administraciniu aktu nustatyti servitutus, tačiau prašytume pakomentuoti kaip tai bus įgyvendinama.

Valstybės miškų kadastras

 1. Valstybinių miškų kadastro duomenys vietomis yra su 15-20 m paklaidomis, todėl pamiškėse esančių sodybų, namų valdų ar ariamos žemės savininkai net nežino, kad dažnai jų kadastro duomenų išraše rodomi miškų plotai, nors jų sklypuose miško niekada nėra buvę. Šių plotų koregavimas yra sudėtingas ir reikalaujantis ne tik laiko bet ir piniginių išlaidų tiek matininkui tiek žemės sklypo savininkui. Manome, kad žemės sklypų savininkams valstybės užkrauta duomenų tikslinimo našta yra neteisinga, galimai pažeidžianti konstituciją ir kitus teisės aktus.
  Valstybės miškų kadastro duomenis valstybė privalo tikslinti nemokamai ir operatyviai savo sąskaita. Negalima reikalauti, kad savininko teisių suvaržymai priverstų jį tikslinti valstybinių miškų duomenis. Matininkų geodeziniais prietaisais atlikti matavimo duomenys privalo būti aukštesnio lygio nei nuotoliniu būdu sukurtų grafinių duomenų bazių duomenys.

Kitos problemos

 1. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 30 punkte nurodyti reikalavimai atstatyti žemės sklypų ribas nuo vietinės reikšmės geodezinio pagrindo punktų atliekant teodolitinius ėjimus yra neatitinkantis realybės, nes nėra archyvinių duomenų apie matavimams naudotus punktus, ėjimų schemų ir tikslumą, pirminiai matavimai gali būti atlikti su klaidomis, daugybė vietinio geodezinio pagrindo punktų yra sunaikinti.
  Naikinti taisyklių 30 punktą, nes jo bet kuriuo atveju neįmanoma įgyvendinti praktiškai. Inicijuoti diskusiją surasti naujam politiniam ar matematiniam šios problemos sprendimui. LGMS siūlomas sprendimas – parengti metodiką ribų atstatymui remiantis savininko ir gretimuose sklypuose esančių pastatų kampų koordinatėmis.

 2. Įgyvendinant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinius kadastriniais matavimais dažnai pasitaiko, kad suformuotų sklypų plotų skirtumai viršija leistinas ribas, nes projektas buvo rengtas neatlikus kadastrinių matavimų. Antra problema, kad miškotvarkos projektai rengiami panaudojant preliminarias žemės sklypo ribas, ko pasekoje pažeidžiamas gretimo sklypo savininko turtas (iškertamas miškas).
  Siūlyti patikslinti teisės aktų nuostatas, numatant, kad prieš rengiant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą ar miškotvarkos projektą, atsirastų prievolė atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus.

 3. VĮ Registrų centras žemės sklypo kadastriniame plane reikalauja parodyti visus statinius, net ir neregistruotus statinius – priešingu atveju kadastrinių matavimų byla yra nederinama.
  Prašome išaiškinti, kokia nuostata remiantis VĮ Registrų centras reikalauja žemės sklypo plane ir kadastro duomenyse nurodyti neregistruotus statinius?

 4. Matininkui šiandien nėra prieinamas SŽNS skaitmeniniai duomenys, kurie reikalingi kaimo plėtros, žemėtvarkos projektų ir kt. rengimui.
  Siūlome jas matininkams neatlygintinai pateikti Geomatininke ir Geoportale.

 5. Jau 30 metų susiduriame su problema, kad skirtingi NŽT teritoriniai skyriai taiko skirtingus reikalavimus, priklausančius nuo konkretaus specialisto požiūrio į vieną ar kitą dalyką.
  Nuolat skelbti Nacionalinės žemės tarnybos internetiniame tinklapyje teritoriniams skyriams teikiamus metodinius išaiškinimus, susijusius su nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymu / tikslinimu. Šie išaiškinimai turėtų būti randami ne bendrosios paieškos būdu, tačiau pateikiami susisteminto rinkinio pavidalu.

 6. Sklypų savininkai ne visada gali atvykti į vietą pasirašyti ant plano – pasitaiko, kad nemažai jų būna netgi užsienio valstybėse. Tuo tarpu planas atspausdinamas tik tam, kad jį būtų galima pasirašyti fiziniu būdu ir įkelti į sistemą.
  Siūlome įgyvendinti galimybę žemės sklypų kadastrinių matavimų planus pasirašyti elektroniniais parašais.

 7. Nėra tvarkos, kokius veiksmus turi atlikti matininkas ir žemės sklypo savininkas, jei gretimo sklypo kadastriniai matavimai, atlikti LKS-94 sistemoje yra akivaizdžiai klaidingi, pvz. tai gali būti kito matininko grubi klaida ar darbo brokas. Šiuo metu NŽT skyriai nežino kaip spręsti šią problemą.
  Reikalingas broko užfiksavimo ir taisymo teisinis reglamentavimas. (adresuojama NŽT, AM)

 8. NŽT ir RC rengiamos išvados pagal NTKN 21 p. dažnai yra abstrakčios, nekonkrečios, jose dažnai nėra konkrečių sprendinių, pasitaiko atvejų kai siūloma keisti senas sklypo ribas, įrašoma prievolė derinti ribas su mirusiais asmenimis (būsimais paveldėtojais), esant viršpločiui įrašoma prievolė dirbtinai mažinti sklypo plotą, NŽT sprendimu keičiant matuojamo sklypo konfigūraciją, nesprendžiami aplinkinių sklypų ribų ir planų koregavimo klausimai. Pasitaiko atvejų, kai matuojamam sklypui buvo gauta teigiama išvada, kurios pagrindu parengta ir suderinta byla, o po kurio laiko NŽT informuoja savininką, kad jo sklypas yra tikslintinas. Akivaizdu, kad išvados rengiamos sprendžiant tik vieno sklypo ribų arba vienos sklypo kraštinės klausimą, procedūra nepritaikyta kompleksiškai tikslinti grupės sklypų kvartalo ar masyvo ribose.
  Organizuoti AM, NŽT, RC ir gamybininkų darbo grupę šio punkto problemoms aptarti ir spręsti. Išvados turi būti konkrečios, jose turi būti nurodyti konkretūs veiksmai, kuriuos matininkas privalo atlikti.

 9. Šiuo metu NŽT neteikia konkrečių ribų nustatymo sprendinių, kai tarkim 2-3 ar daugiau žemės sklypų abrisų, planų sprendiniai tarpusavyje nedera. Taip pat šiuo metu žemės reformos žemėtvarkos projektai dažnai yra rengiami nekokybiškai, naudojant medžiagą, neatitinkančią realios situacijos, o NŽT teritoriniai skyriai tokius projektus tvirtina. Kadangi disponuoja visa reikiama informacija ir kompetencija reikiamam sprendimui priimti, NŽT negali atsisakyti spręsti tokių problemų ir turi teikti atitinkamą sprendimą ir rekomendaciją matininkui. Turi būti privalomai vykdoma žemės reformos žemėtvarkos projektų kontrolė vietovėje.

Registruokitės dalyvavimui renginyje!

2 komentarai apie “Skelbiami LGMS klausimai 2023.03.31 konferencijai”

 1. NŽT skyrių atstovai nedalyvauja ženklinant žemės sklypų ribas. Reikalinga arba sutrumpinti pakartotinio informavimo procedūrą arba įpareigoti NŽT skyrius išspręsti pasirašymo ant paženklinimo akto procedūrą, nes daugeliu atveju NŽT parašo nebuvimas yra pagrindinis trukdis suderinti žemės sklypo kadastro duomenų bylas nelaukiant 30 dienų termino.

  1. Klausimus taip pat bus galima užduoti iš salės, tačiau šią pastabą įsidėmėsime.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Scroll to Top