LGMS visuotinis narių susirinkimas 2019 (atnaujinta)

2019 m. vasario 8 d. įvyks Lietuvos geodezininkų ir matininkų visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta – salė „Tele2 Space“, esanti Lakūnų g. 24, Vilnius, Outlet Park, 2 aukštas. Salė talpina iki 100 asmenų.

Registracija į renginį sustabdyta, nes registruotas maksimalus dalyvių skaičius.

Atnaujinimas: VĮ "Registrų centras" dalyvauti renginyje atsisakė. Pakeista Aurelijaus Živatkausko pranešimu.

10.00 – 12.00 Konferencinė dalis

9.30-10.00 Dalyvių registracija  
10.00-10.10 Atidarymas, pirmininko žodis. LGMS pirmininkas Arvydas Žižiūnas
10.10-10.40 Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos perspektyvos. Vykdomos reorganizacijos tikslai. TOPD ir TIIS ateitis. Aktualus ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų persikėlimas į Kauną. Įdomu, ar ŽŪM nenori atsisakyti dalies šiandien vykdomų funkcijų? Pakviesti E. Gustas, A. Kalantaitė
10.40-11.10 Žemės sklypų ribų ir kadastro duomenų nustatymo (patikslinimo)  problemų sprendimo viražai: nuo procedūrų iki anarchijos. Aurelijus Živatkauskas. LGMS valdybos narys.
11.10-11.40 NŽT – “Matininkų veiklos kontrolė Viešojo administravimo įstatymo kontekste” Paskutiniųjų procesų metu matininkai kaltinami netinkamai rengiant dokumentus. Kodėl NŽT vengia prisiimti dalį atsakomybės išaiškėjus trūkumams?
Pakviesti: L. Čiakas, A. Bagdonas

11.40 – 12.00 Kavos pertrauka

12.00-12.30 ”TOPD sistemos taikymo praktika” Skirtingos savivaldybės skirtingai interpretuoja derinimo turinį. Kas kontroliuoja pačių savivaldybių vyr. geodezininkų darbą? Kas galėtų jiems išaiškinti skirtingai interpretuojamas sąvokas?
Pakviesti: A. Balčiūnas, Ž. Stankevičius, GIS-Centras.
12.30-12.50 Topografinių planų rengimo ir derinimo reikalavimai pagal „GKTR 2014“, objektų tarpusavio sąsajos bei topologijos tikrinimas. Dažniausi klausimai ir klaidos. Atsiradus prievolei savivaldybėms teikti duomenis pagal SEDR specifikaciją, jos pradėjo griežčiau tikrinti iš geodezininkų priimamų duomenų kokybę, kad užtikrinti jų integraciją į valstybės kaupiamą topografinių duomenų bazę. Pranešimo metu Leonardas Žilinskas papasakos ir pademonstruos, topologijos tikrinimo logiką, dėl ko dažniausia kyla klaidos bei kaip jų išvengti.
Pranešėjas Leonardas Žilinskas. LGMS valdybos narys ir UAB “Infoera”.
12.50-13.10 Architektų rūmai. Kaip buvo įgyta savivalda. Architektai – pirma bendruomenė, kuri milžiniškais žingsniais ėmėsi reguliuoti savo sritį, įkūrė savivaldą. Kaip jiems tai pavyko?
Pakviesta Architektų rūmų pirmininkė Daiva Veličkaitė.

13.10 – 14.00 Pietūs

14.00 – 17.00 LGMS narių visuotinio susirinkimo oficialioji dalis

14.00-14.10 Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas ir patvirtinimas.  
14.10-14.30 2018 metų sąjungos metinės veiklos ataskaita. LGMS pirmininkas Arvydas Žižiūnas,
LGMS pirmininko pavaduotojas Tomas Juozapavičius
14.30-14.40 2018 metų Sąjungos finansinė ataskaita. LGMS pirmininkas Arvydas Žižiūnas
14.40-14.50 Revizoriaus ataskaita. Revizorius Albinas Tamošiūnas
14.50-15.00 Narių pasisakymai.  
15.00-15.10 2018 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės tvirtinimas.  
15.10-15.40 LGMS dalyvavimas teismo procesuose.
LGMS narių gynimas NŽT vertinimo komisijoje.
Tomas Juozapavičius
LGMS pirmininko pavaduotojas
15.40-16.00 Matininkų savivalda. Poreikis ir galimybės. Arvydas Žižiūnas
LGMS pirmininkas
  Naujos sąjungos valdybos narių rinkimai.  
  Sąjungos įstatų keitimas (arba laikas galimiems papildomiems pranešimams, kiti klausimai, susirinkimo pabaiga).  

Kadangi vietų skaičius ribotas, norinčius dalyvauti ne LGMS narius prašome registruotis el. paštu info@lgms.lt.

PASTABA: oficialioji dalis nuo 14:00 val. skirta tik LGMS nariams.

Sveikiname su šv. Kalėdomis!

„Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga“ sveikina visus kolegas su šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais!

Linkime ramybės ir sutarimo šeimoje bei sėkmės profesinėje veikloje!

BETHLEHEM

Ateina pranašas per Sadukėjos girią,
o kelias ilgas ir gilyn vis eis –
o džiaukis tu, Siono dukterie, 
užmiršus žemės myrį,
ir veidą puošk, paleidusi kasas,
ir stuomenį juodais plaukais.

Žvaigždžių maldoj nuaidi amžių maldos,
ir ima gaust, ir ima gaust varpai!..
miegokit, erodai, miegokit, 
skurdžios mirties valandos,
miegokit, minios ir šalti kapai…

Už jūsų miego mūsų dienos budi,
miegos naktis, miegos mirtis, 
o jos ten vaikščios ir budės,
kaip juodos mintys dūmuos mesaksudi
klajodamos, ieškodamos 
šventosios Bethlehem žvaigždės.

Praskris į vakarus pilkieji metų paukščiai,
nupjautas šienas vys, gėlė pas vieškelį nuvys,
banda ėdraus pakalnėje, 
bus nuganytos aukštumos,
į marių dugną pasiners žuvis…

Ir taip prijos prie Miesto du pavargę pakeleiviai,
o vakaras, o vakaras, o kur sustot –
kur josit jūs, kur veda jus anos gatvelės kreivos,
tu, Meilės motina, 
ir tu, Jaunystės sužadėtini skaistus?

Gyventojai negirdi jūsų eigasčio to stebuklingo,
ir kiemsargiai ir prievaizdos 
į vidų neįleis tuojau –
gal ciesorius, gal kaifas kur 
po prasto vyno neužminga,
o artinas jau evangelija, o jau – – –

Bernardas Brazdžionis
1934. 12. 16.

Matininkai saugos dokumentus pagal archyvų įstatymą

LGMS logotipas

2018-11-29 buvo pakartotinai pateiktas derinimui „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas„. Projektui pastabas galima teikti iki 2018.12.12.

Tvarkos aprašo projekte skaitome:
„41. Matininkas, parengęs ir per NTR posistemę „GeoMatininkas“ pateikęs el. bylą
teritoriniam padaliniui ir (ar) kadastro tvarkytojui, turimus popierinius šios el. bylos dokumentus
privalo saugoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

Priminsime trumpą šio punkto atsiradimo priešistorę:

Suprantama, jog tinkamai kaupiant dokumentus pagal archyvų įstatymą tiek laiko, tiek materialinės sąnaudos neišvengiamai didės.

Visi topografiniai planai su ESO bus derinami per TOPD sistemą

2018.11.13 LGMS gavo raštą iš LR Žemės ūkio ministerijos, kuriuo esame informuojami:

DĖL TOPOGRAFINIŲ PLANŲ DERINIMO ELEKTRONINIU BŪDU
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-754
(toliau – Įsakymas) 1 2.2 papunktyje nustatyta, kad Lietuvos erdvinės informacijos portalo
Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau –
TOPD paslauga) savivaldybės ir inžinerinius tinklus ir inžinerinę infrastruktūrą valdančios
institucijos ir įmonės, išskyrus šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytas, pradeda naudoti ne vėliau
kaip 2019 m. sausio 1 d.
Informuojame, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) techniškai pasirengė
naudoti TOPD paslaugą ir nuo š. m. lapkričio 15 d. visoje Lietuvos teritorijoje topografinius planus
derins elektroniniu būdu naudodama TOPD paslaugą, tai yra planų nereikės teikti atitinkamam ESO
padaliniui. 
Kadangi šiuo metu TOPD paslaugos dar nenaudoja didesnė dalis savivaldybių, TOPD
paslaugoje sukurtos laikinos priemonės planams elektroniniu būdu derinti su ESO (iki visų savivaldybių
prisijungimo prie TOPD paslaugos teikimo): geodezininko pateiktam derinti topografiniam planui
TOPD paslaugos automatizuotomis priemonėmis bus suteikiamas plano registracijos numeris, ESO
atsakingam asmeniui įvertinus planą arba pagal ESO pastabas (jei jų buvo) patikslintą planą ir nesant
pastabų, planui bus suteikiamas ESO suderinto plano unikalus numeris, kuris sudaromas Įsakymu
patvirtinto Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo 16 punkte nustatyta
tvarka vietoj savivaldybės identifikavimo kodo rašant  raides ESO (pvz., ESO:17:196). 
Pažymime, kad naudodami TOPD paslaugą geodezininkai ir savivaldybių darbuotojai galės
patikrinti ESO suderinimą – bus pasiekiami ESO suderintų planų unikalūs numeriai.

Viceministras Evaldas Gustas

Go back to top