LGMS gavo RC atsakymą dėl Geomatininko

LGMS neruošė platesnio komentaro gautam iš VĮ „Registrų centras“ raštui – manome, kad pastarasis kalba pats už save: „Atsižvelgiant į tai, kad sutartis dėl šių paslaugų teikimo yra pasirašusios daugiau kaip 900 matininkų įmonių (ar dirbančių pagal individualios veiklos pažymas matininkų), manome, kad „Matininkas“ ir „Geomatininkas“ paslaugos yra teikiamos tinkamai.

Žemiau prisegame VĮ „Registrų centras“ raštą.

I-047_160721_rc_1-1-38-s-3769_del_geomatininko_apmokestinimo.pdf

 

LGMS išreiškė poziciją dėl „Geomatininko“ apmokestinimo

„Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga“ išreiškė savo poziciją VĮ „Registrų centrui“ dėl aplikacijos „Geomatininkas“ paslaugų apmokestinimo:

“Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos” nariai gavo VĮ “Registrų centras” raginimus iki 2016-07-01 pasirašyti susitarimus dėl platinamos programinės įrangos  “Geomatininkas” tiekimo sąlygų keitimo, kuriame numatytas iki tol buvusių nemokamų paslaugų apmokestinimas.

Elektroniniu būdu atsiųstuose pranešimuose nurodyta, jog “Nepasirašius susitarimo iki 2016 m. liepos 1 d. paslauga nebus teikiama.”

2016.06.01 LGMS sąjungos nariai kartu su kitais matininkais dalyvavo VĮ „Registrų centras“ surengtame pasitarime programinės įrangos „Geomatininkas“ naudojimo apmokestinimo klausimu.

Prašome detaliau išaiškinti susitarimo aplinkybes ir atsižvelgti į mūsų teikiamus siūlymus:

 1. Programinės įrangos “Geomatininkas” paslaugos teikimo sutartyse aprašytos nutraukimo sąlygos t.y. TEIKĖJO iniciatyva, įspėjus GAVĖJĄ raštu prieš 30 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.  Esamu momentu mes gavome pranešimus (pasiūlymus) dėl sutarties papildymo (papildomo susitarimo sudarymo). Kokiu būdu bus vykdomas sutarčių nutraukimas ir pasirašomos naujos paslaugų teikimo sutartys, jei to prireiks?

Programinės įrangos “Geomatininkas” paslaugos teikimo sutartyse nurodyta “Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai bus daromi, jeigu su pakeitimu ar papildymu sutinka kita šalis ir tai patvirtinta rašytine forma.”

Programinės įrangos “Geomatininkas” paslaugų teikimo sutartys sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. balandžio mėn. 15 d. nutarimu nr. 534 (toliau “NT kadastro nuostatai”)  ir kitais teisės aktais. Motyvuojant Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. nuostatomis, tokio tipo susitarimai – teisės aktais reglamentuojama valstybės institucijų vykdoma veikla numatyta viešoms paslaugoms administruoti.

 1. Kokie ekonominiai, socialiniai ar kiti motyvai lėmė poreikį apmokestinti šiai dienai nemokamai teikiamas  paslaugas?
 2. Kokiu būdu bus užtikrinamas viešojo administravimo paslaugos (kadastro duomenų bylos patikros) tiekimas nepasirašius papildomo susitarimo?
 3. Kokie paslaugų įkainiai bus taikomi alternatyviam duomenų tiekimui?
 4. Kadangi matininkai yra paslaugų teikėjai, o jų užsakovai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, tai padidėjus paslaugų tiekimo kaštams, papildoma mokestinė našta turės būti įskaičiuota į paslaugos sąmatą. Todėl siūlome visas matininkų įmokas, sumokamas VĮ “Registrų centrui” išskaidyti pagal unikalius objektus, kaip tai daroma dokumentams, kuriuos VĮ “Registrų centrui” teikia notarai.

Atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. 5 d., be matininko sprendimo negalėtų būti vykdomas duomenų įrašymo ir pakeitimo procesas nekilnojamojo turto kadastre. Tuo tarpu dokumentai VĮ “Registrų centras” teikiami skaitmeniniu formatu, todėl:

 1. Įvertinus tą aplinkybę, kad NT kadastro nuostatai reglamentuoja analoginės formos kadastro duomenų bylos parengimą, neaišku, kokiu būdu savininkui bus pateikta matininko (atestuoto specialisto) pasirašyta kadastrinių matavimų byla? Prašome pagrįsti, kokie teisės aktai leidžia matininko skaitmeniniu būdu pasirašytą dokumentą spausdinti ir perleisti tretiems asmenims.

Kadangi NT kadastro nuostatai neaprašo galutinio kadastrinių matavimų bylos dokumentų sąrašo, jų kiekis gali būti neribotas. Daugkartinis skaitmenizuotų duomenų teikimas, jų saugojimas, pasirašymas, reikalaus didelių resursų ir galimai atsiras poreikis didinti nustatytus įkainius. Tokiu būdu susidaro situacija, kuoment nekilnojamojo turto duomenų administravimo kaina brangsta, nepakitus turto vertei. Šiuo argumentu VĮ “Registrų centras” grindė paslaugų apmokestinimą 2016-06-01 susitikime. Siekiant išvengti galimai atsirandančių papildomų išlaidų, siūlome:

 1. Kartu kreiptis į Žemės ūkio ministeriją ir kadastro nuostatuose griežtai apibrėžti teikiamų dokumentų kiekį ir atvejus, kada ir kokie dokumentai privalo būti komplektuojami.
 2. Kadangi programinės įrangos “Geomatininkas” duomenų teikimo reikalavimuose dalį dokumentų numatyta pirma atspausdinti, vėliau, fiziškai juos pasirašius – skaitmenizuoti, matininkai neišvengiamai greta skaitmeninės bylos privalo rengti ir analoginę bylą. Kaip ir kur numatomas matininko parengtos analoginės bylos saugojimas?
 3. Įvertinant prievolę rengti analoginius dokumentus, siūlome įvesti matininko sprendimo sąvoką. Šioje sąvokoje turėtų būti apibrėžta, kad be matininko sprendimo negalėtų būti vykdomas duomenų įrašymo ir pakeitimo procesas nekilnojamojo turto kadastre, tokiu būdu būtų užtikrintas matininko pritarimas teikiamiems duomenims, taip pat būtų išvengta galimybės užsakovui atsiimti dokumentus iš VĮ “Registrų centro”, neatsiskaičius už suteiktas paslaugas su matininku.

Prieš pasirašydami sutarčių priedus norime tiksliai išsiaiškinti paslaugų tiekimo sąlygas. Atsižvelgiant į rašte keliamus klausimus, siekiant tiksliai įvertinti sandorio aplinkybes, prašome atidėti sutarčių priedų pasirašymo terminus ir, įvertinus mūsų teikiamus siūlymus, pakeisti paslaugų teikimo sąlygas.

R38_Geomatininko_susitarimo-s0629.pdf

Įvyko pasitarimas su RC dėl „Geomatininko“ apmokestinimo

2016.06.01 matininkai dalyvavo VĮ „Registrų centras“ surengtame pasitarime dėl programinės įrangos „Geomatininkas“ naudojimo apmokestinimo.

Į susitikimą buvo pakviesti Arvydas Žižiūnas, Tomas Juozapavičius, Rasa Mašidlauskienė, Dainius Šimanskas, Feliksas Steponavičius, VĮ „Registrų centras“ atstovavo Rimantas Ramanauskas, Romualdas Kasperavičius, Jolanta Česnauskienė, Kazys Maksvytis ir kiti specialistai.

Kaip žinia, įmonių vadovai ir kiti asmenys su VĮ „Registrų centras“ sudarę sutartis dėl programinės įrangos „Geomatininkas“ naudojimo, neseniai gavo informacinius pranešimus, kad iki š.m. liepos mėn. 1d. turi pasirašyti paslaugų tiekėjo (VĮ „Registrų centras“) parengtą sutarties priedą – priešingu atveju, paslaugų teikimo sutartis bus vienašališkai nutraukta.

Įvertinę siūlomą „Geomatininko“ programos apmokestinimą matininkai pateikė savo pasiūlymus:

 • Atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. 5 d. įvesti matininko sprendimo sąvoką. Be matininko sprendimo negalėtų būti vykdomas duomenų įrašymo ir pakeitimo procesas nekilnojamojo turto kadastre. Tokiu būdu būtų eliminuota galimybė užsakovui atsiimti iš kadastro tvarkytojo suderintus dokumentus, kol su matininku nėra tinkamai atsiskaityta.
 • Sąskaitose, teikiamose matininkams, išskaidyti sumas ne pagal atliktų veiksmų su programine įranga kiekį, o pagal užsakymų vienetus, t. y. taikant analogą su kitų profesijų atstovais, sąskaitas pateikti pagal žemės sklypų (ar pastatų) duomenis. Tokiu būdu matininkai užsakovams galės detaliai parodyti, kokią dalį iš užsakymo sumos sudaro valstybės registro įkainiai ir kiek kainuoja konkreti teikiama paslauga.
 • Atidėti programinės įrangos „Geomatininkas“ sutarčių priedų pasirašymus iki derybų pabaigos.

Šiuo metu rengiamas matininkų pozicijos išdėstymas sąjungos vardu, jei turite pastabų ar pasiūlymų, prašome mums pranešti.

Įvyko konsolidacijos projektų eigos aptarimo seminaras

2016 m. vasario 26 d. Šiaulių verslo inkubatoriuje įvyko „Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos“ organizuotas seminaras „Pastarųjų žemės konsolidacijos projektų eigos ir jų rezultatų aptarimas“, kuriame dalyvavo 17-os žemės konsolidacijos projektų, rengtų 2012-2015 metais rangovai, subrangovai, LGMS nariai ir kiti asmenys, neabejingi žemės konsolidacijos temai.

Seminaro moderatorius dr. Giedrius Pašakarnis renginio pradžioje perskaitė pranešimą, apžvelgiantį pastarųjų 39-ių žemės konsolidacijos projektų rengimo eigą ir teisinės bazės trūkumus. Vėliau seminaro dalyviai sėdo apskrito stalo diskusijai, kurios metu rangovai demonstravo sprendinių brėžinius, pristatė pasiektus rezultatus, aptarė teisinės bazės ir organizacinius žemės konsolidacijos proceso trūkumus. Skaityti toliau

Go back to top