LGMS pozicija dėl TOPD projekto

radiodetection_gCAT4

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) parengė ir 2017 m. spalio 9 d. viešai paskelbė ŽŪM ministro įsakymo „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą numeris 17-11533 (toliau – Projektas). “Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga” (toliau – LGMS) atidžiai išnagrinėjo teikiamą Projektą ir jo priedą “Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas” (toliau – Aprašas).

Tai jau antroji projekto versija, apie pirmąją rašėme čia.

LGMS nesutinka su Aprašo 10 punkto formuluote, kuri numato, jog planą derinimui teikiantis geodezininkas turėtų atlikti trūkstamų inžinerinių tinklų matavimus. Siūloma formuluotė įtvirtintų galimą tinklų statytojų ir valdytojų aplaidumą ar sąmoningą įstatymų pažeidinėjimą, perkeliant kitiems ūkio subjektams išlaidas, jiems numatytas atitinkamais teisės aktais. LGMS laikosi teisės aktuose įtvirtintos nuostatos, jog už savo eksploatuojamą turtą, laiku neparengtą ar prarastą inžinerinių tinklų dokumentaciją  yra atsakingas inžinerinių tinklų valdytojas.

Inžinerinių tinklų statytojų pareigos nurodytos šiuose teisės aktuose:

1. LR Statybos įstatymo, priimto 1996-03-19, Nr. I-1240, įsigaliojusio 1996-09-01 10 str. “Statytojo (užsakovo) pareigos ir teisės” 9 punktas nurodo: “9) užsakyti nustatyta tvarka padaryti nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų kontrolines geodezines nuotraukas”.

2. Iki LR Statybos įstatymo galioję RSN 150-92 „Žemės darbų vykdymo Respublikoje nuostatai“, patvirtinti Statybos ir urbanistikos ministerijos 1992 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 216 (įsigaliojo 1992-12-14), 1.1.1. punkte nustatyta: „Žemės darbų vykdymo Respublikoje nuostatai nustato leidimų žemės darbams, atliekamiems statant (remontuojant, rekonstruojant, restauruojant, konservuojant ar griaunant) pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus miestuose, gyvenvietėse ir kaime, išdavimo ir šių darbų vykdymo tvarką“ ir 1.5 punkte nustatyta: „Statomų požeminių komunikacijų geodezinių nuotraukų padarymas:

1.5.1. Siekiant tiksliai užfiksuoti nauj ai nutiestas požemines komunikacijas plane ir profilyje, vykdant statybos darbus iki tranšėjų užpylimo, daromos požeminių komunikacijų ir įrenginių geodezines nuotraukos. Požeminių komunikacijų statybos procese geodezinius darbus, užtikrinančius komunikacijų atitikimą projektui, atlieka pačios statybos organizacijos.

1.5.2. Paklotų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse atlieka organizacijos, turinčios licenciją šios rūšies darbams vykdyti. Geodezinės nuotraukos daromos pagal Statybos ir urbanistikos ministerijos patvirtintas „Respublikoje statomų požeminių komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo laikinąsias taisykles“. Už geodezines nuotraukas apmoka užsakovai (statytojai) iš sąmatoje specialiai numatytų lėšų. (paryškinta LGMS). Požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas užsako, apmoka ir kontroliuoja jų vykdymą užsakovas. Specialistus, požeminių komunikacijų geodezinėms nuotraukoms atlikti, iškviečia vykdančios darbus statybos organizacijos iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki tranšėjų užpylimo. Iškviečiama raštu, telegrama arba telefonograma. Nurodoma objekto vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijų rūšis, jų ilgis ir tiksli data, kada komunikacijos bus paruoštos nuotraukai. Požeminių komunikacijų dengtų darbų aktus pasirašo statybos organizacijų bei užsakovo atstovai ir pateikia pasirašyti geodezine nuotrauką atlikusios organizacijos atstovui, kad atlikti geodezines nuotraukos lauko darbai ir vieną egzempliorių pateikia valstybinei priėmimo komisijai. Neatlikus geodezines nuotraukos lauko darbų ir be pasirašyto dengtų darbų akto, tranšėjas užpilti kategoriškai draudžiama“.

3. LR Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento “Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999”, priimto 1999-05-04, Nr. 17 (toliau tekste GKTR 2.01.01:1999) 1.2 str. nurodo: “Siekiant pagerinti požeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę, sudaryti patikimas sąlygas komunikacijų saugiam ir racionaliam eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijų planams rengti, išvengti neracionalių pakartotinų tyrinėjimų, atliekamos visų statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija susijusių požeminių bei antžeminių statinių (požeminių perėjų, rezervuarų, siurblinių, vamzdynų ir panašiai) – toliau požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos.”

4. GKTR 2.01.01:1999 2.11 str. nurodo: “Apskrities viršininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) perduodamas vienas geodezinės nuotraukos dokumentacijos egzempliorius <…>”.

5. LR Geodezijos ir kartografijos įstatymo 33 str. “Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos saugojimas” 2 dalis nurodo: “Savivaldybių institucijos iki perdavimo valstybiniams archyvams saugo šią geodezinę ir topografinę medžiagą: 1) savivaldybės teritorijos geodezinio tinklo sudarymo ir atnaujinimo medžiagą; 2) visų mastelių, pagal įvairias koordinačių sistemas sudarytus analoginius (spaudinius) ir skaitmeninius topografinius planus.”

Akivaizdu, kad tokioje situacijoje, kai Tinklo valdytojas ir/ar Savivaldybės institucija neturi informacijos apie požeminį tinklą, buvo pažeistas Statybos įstatymas ir/arba Geodezijos ir kartografijos įstatymas ir/arba GKTR 2.01.01:1999, todėl susidariusią situaciją turi spręsti už tai atsakingi ūkio subjektai – tinklų valdytojai ir statytojai, o jų patiriamos išlaidos neturėtų būti perkeliamos su tuo nesusijusiems subjektams – geodezininkams arba jų paslaugų užsakovams, nenumatant jiems už tai jokios kompensacijos.

LGMS nario atstovaujama bendrovė UAB “LiMAP” 2017 m. du kartus kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) siekdama išsiaiškinti, ar Tinklų valdytojas išties privalo užsakyti visiems požeminiams inžineriniams tinklams geodezines nuotraukas ir gavo VTPSI atsakymus (pridedama).

Apibendrinant abu VTPSI atsakymus yra visiškai aišku, kad LR Statybos įstatymu ir prieš jį galiojusiais įstatymais nustatyta prievolė tinklų statytojui (užsakovui) užsakyti atlikti naujai statomų tinklų geodezinę nuotrauką nuo pat 1992 metų, o vėliau Tinklų valdytojui ją neterminuotai saugoti buvo ir yra privaloma.

Tuo tarpu Projekto Aprašo 10 punktas nurodo, kad “… jei teritorijoje yra institucijos valdomų požeminių inžinerinių tinklų ir įrenginių, apie kuriuos tinklo valdytojas neturi informacijos, TOPD paslaugoje nurodo jų parodymo vietovėje datą ir laiką, arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodyto pranešimo gavimo datos TOPD paslaugos įrankiais pateikia geodezininkui informaciją. …” (toliau – 10 punktas).

Tokiu būdu Tinklo valdytojui sudaromos sąlygos nesirūpinti tinkamu ir savalaikiu privalomos dokumentacijos – geodezinių kontrolinių nuotraukų – įvykdymu, kaupimu ir saugojimu, sudarant prielaidas atlikti darbus “pagal pareikalavimą” ateityje. Jau dabar tokių tinklų valdytojų piktnaudžiavimo savo padėtimi arba aplaidaus dokumentacijos kaupimo pavyzdžių yra apstu, dėl ko tiek geodezininkai, tiek jų užsakovai patiria tiesioginius finansinius nuostolius.

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą LGMS prašo Žemės ūkio ministerijos formuoti tokią politiką, kuria ūkio subjektų būtų reikalaujama laikytis galiojančių teisės aktų ir juose apibrėžtų atsakomybių bei siūlo Aprašo 10 punktą išdėstyti taip:

“10. Gavęs Aprašo 8 punkte nurodytą pranešimą Tinklo valdytojas privalo:

10.1 Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas TOPD paslaugos priemonėmis informuoti geodezininką apie tai, kad nurodytoje teritorijoje nėra Tinklo valdytojui priklausančių tinklų.

10.2 Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas TOPD paslaugos įrankiais pateikti geodezininkui informaciją apie valdomų tinklų nurodytoje teritorijoje padėtį, jeigu tokią informaciją turi ir ji nėra įtraukta į TOPD sistemą.

10.3 Neturėdamas nurodytoje teritorijoje esančių jo valdomų tinklų geografinės padėties informacijos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas TOPD paslaugos priemonėmis informuoja apie tai geodezininką ir  ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 8 punkte nurodytos pranešimo datos TOPD paslaugos priemonėmis pateikia geodezininkui informaciją, reikalingą trūkstamiems planams atvaizduoti. Nepateikęs šios informacijos Tinklų valdytojas numatyto termino pabaigoje privalo suderinti teiktą derinimui planą TOPD paslaugos priemonėmis, net jeigu jame liko nepažymėti Tinklų valdytojo eksploatuojami tinklai.”

Taip pat Apraše nėra nurodyta tvarka ir mūsų žiniomis geodezininkams TOPD sistemoje nėra techninės galimybės pateikti savo pastabas. Geodezininko/matininko pastabų teikimas nebuvo numatytas ir kitose ŽŪM aplikacijose, pvz. ŽPDRIS, tačiau praktika parodė, kad tokia galimybė yra labai aktuali, todėl 2017 m. ŽPDRIS sistemoje tokios papildomos funkcijos buvo įdiegtos. Siūlome Apraše ir TOPD sistemoje šią galimybę numatyti iš karto.

Pridedama:

LiMAP, UAB 2017 m. kovo 08 d. kreipimasis raštu į VTPSI Nr. LIM-17-ID-025;

VTPSI 2017 m. kovo 30 d. atsakymas Nr. 2D-4179;

LiMAP, UAB 2017 m. balandžio 11 d. papildomas užklausimas Nr. LIM-17-ID-044;

VTPSI 2017 m. gegužės 05 d. pateiktas atsakymas Nr. 2D-6164.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Go back to top